ΝΕΟ VOUCHER 30-45

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

 • Το πρόγραμμα έχει στόχο να προσελκύσει έως 5.000 ωφελούμενους ηλικίας 30-45 ετών, πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής)
 • Απαραίτητο προσόν, να έχουν δίπλωμα αγγλικών επιπέδου lower (Β2) και πάνω.
 • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 400 ώρες Δωρεάν Κατάρτιση σε αντικείμενα Πληροφορικής και 2 συνεδρίες συμβουλευτικής.
 • Μετά την κατάρτιση, ο πάροχος κατάρτισης τον οποίο θα επιλέξει ο άνεργος, αναλαμβάνει να βρει επιλεγμένη επιχείρηση για κάθε ωφελούμενο, ώστε να ξεκινήσει την πρακτική άσκηση διάρκειας 200 ωρών.
 • Το συνολικό Εκπαιδευτικό Επίδομα για κάθε ωφελούμενο θα ανέρχεται στα 2.800 €.
 • Το Εκπαιδευτικό Επίδομα περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης το οποίο ανέρχεται σε: 2.000 € (400 ώρες x 5 ευρώ/ώρα) και το επίδομα πρακτικής άσκησης το οποίο ανέρχεται σε: 800 € (200 ώρες x 4 ευρώ/ώρα).
 • Τα αντικείμενα κατάρτισης τα οποία μπορεί να επιλέξει ο ωφελούμενος, αφορούν στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις παρακάτω ειδικότητες:
  • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
  • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
  • Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων
   ενώ συμπεριλαμβάνονται θεματικές ενότητες που αφορούν «οριζόντιες δεξιότητες», διάρκειας δέκα (10) ωρών, οι οποίες είναι:
   • Τεχνικές αναζήτησης εργασίας,
   • Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία,
   • Βασικές αρχές εργατικού δικαίου.

Δικαίωμα Συμμετοχής

 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι 30-45 ετών, κάτοχοι ενεργής κάρτας ανεργίας που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης.
 • Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1974 μέχρι και 31.12.1989
 • Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης(εκτός πληροφορικής),
 • Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας,
* Κατά την έναρξη της παρέμβασης, δηλ. την πρώτη ημέρα θεωρητικής κατάρτισης, ο ωφελούμενος θα πρέπει να είναι από 25 ετών και πάνω και κάτω των 30 ετών (αναφέρεται στην ηλικιακή ομάδα 25-29).

Μοριοδότηση κριτηρίων επιλογής ωφελουμένων

 • 70 μόρια μέγιστο από μήνες ανεργίας (1 μόριο ανά μήνα)
 • 30 μόρια μέγιστο λόγω εισοδηματικών κριτηρίων
 • 10 μόρια αν ο άνεργος λαμβάνει ΚΕΑ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΑΝΕΡΓΟΣ: 110

Επιλογή Παρόχου Κατάρτισης

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγών κατάρτισης (training voucher). Αυτό σημαίνει ότι ο ωφελούμενος του προγράμματος θα μπορεί να επιλέξει το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Πάροχο Κατάρτισης) της αρεσκείας του ώστε να υλοποιήσει το πρόγραμμα.

Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν

Τα επιπλέον δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν στους παρόχους κατάρτισης για την τεκμηρίωση των στοιχείων που δηλώθηκαν στην Αίτηση Συμμετοχής, είναι τα εξής:
 • Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας,
 • Βεβαίωση ανεργίας,
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών,
 • Αντίγραφο Πιστοποιητικού αγγλικής γλωσσομάθειας (τουλάχιστον καλή γνώση)
 • Υ/Δ του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια και στην οποία θα δηλώνεται: «Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής», βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της πρόσκλησης της Δράσης.

Αιτήσεις Ανέργων

Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην παρούσα δράση πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr) τη «Αίτηση συμμετοχής».
Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από 28/06/2019 και ώρα 14:00 και λήγει την 23/08/2019 και ώρα 23:59.


Αρχεία πρόσκλησης

Είσαι από 30 έως 45 ετών? Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο τηλέφωνο 2610 277838.